91wan

91wan

 由此观之,郁冒为虚寒可知矣。针形毕此德贞常曰∶凡刺竟不得即灸,若拔针即灸者,内外热气相击,必变为异病也。

先富后贫,病从外生,名曰失精。何患症之不明,病之难愈哉。

虽不立方,而轻重缓急,从可类推矣。妇病新瘥,男子与之交而反得病者,谓之阴易。

伤风者,感冒风邪也。又,合汤用血及酒者,临熟纳之。

然有汗后发热者,或表邪未尽,或里症已具,或邪在半表半里之间。然则司命者,可不于天地之阴阳刚柔一参究乎?人身坎水实根于离之真阴,故人不能节欲则肾水亏,肾水亏必至心阴亦亏,心阴亏则水失其主而无以镇阳光。

主∶膝弱痉疼冷,胫痛矣。病患足趺上肿,两膝大如斗,十日死。

Leave a Reply